Statuten en HR

Statuten

Vereniging:

Sportvereniging “Hagendoorn Rotterdam Zuid” te Rotterdam

Naam, zetel, duur:

Artikel 1
De vereniging draagt de naam Sportvereniging “Hagendoorn Rotterdam-Zuid” te Rotterdam

Artikel 2
De vereniging is aangegaan voor de duur van 29 jaren, te rekenen van 1 september 1972 af.

Doel:

Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel budosporten te beoefenen tot strekking van algemeen nut en welzijn, alsmede de lichamelijke beweging en overige recreatieve ontspanning van haar leden te bevorderen.

Artikel 4
De vereniging tracht het hierboven genoemd doel te bereiken langs wettige weg en wel door:

a) Het houden van geregelde lessen en/of trainingen onder deskundige leiding.
b) Alle overige wettelijke middelen, die een bijdrage vormen tot verwezenlijking van de doelstelling der vereniging.

Leden:

Artikel 5
De vereniging kent leden, jeugdleden, ereleden en begunstigers.

Artikel 6
a) Leden zijn zij, die zich als zodanig schriftelijk of mondeling bij het bestuur hebben aangemeld en de meerderjarige leeftijd hebben bereikt.
b) Jeugdleden zijn zij, die zich als in sub a, omschreven hebben aangemeld en de meerderjarige leeftijd nog niet hebben bereikt.
c) Ereleden zijn zij, die op voorstel van het bestuur, wegens bijzonder diensten jegens de vereniging, als zodanig door de ledenvergadering worden benoemd.
d) Begunstigers zijn zij, die de vereniging op de eerste plaats een financiële steun verlenen van tenminste 1 gulden per jaar of een eenmalige schenking van ten minste enkele guldens.

Artikel 7
Ieder lid wordt geacht de bepalingen van het huishoudelijk reglement der vereniging en de bepalingen van alle andere reglementen, welke door de algemene ledenvergadering na wettige stemming bij een meerderheid van stemmen is aangenomen, te kennen. Leden worden geacht bij toetreding tot de vereniging hun instemming te geven aan de bepaling der statuten, huishoudelijk reglement en andere reglementen en zich daarna vanaf het moment der toetreding als lid te onderwerpen.

Artikel 8
Op het negeren en veelvuldig overtreden van de bepalingen, als in artikel 7. Deze statuten omschreven is de sanctie van het royement gesteld.

Artikel 9
Behalve op hetgeen in Artikel 8 deze statuten is omschreven bovendien de sanctie van royement gesteld op:

a) Wangedrag tijdens lessen, trainingen, vergaderingen en bijeenkomsten.
b) Wanbetaling gedurende 3/12 jaar;
c) Andere benadeling der vereniging op wijze;
d) Door een zodanig gedrag tegenover derden, de naam van de vereniging, de leiding, of de budosporten in het algemeen te schande maken.

Artikel 10
Het lidmaatschap eindigt door:

a) Royement als omschreven in Artikel 8 en 9 der statuten
b) Overlijden
c) Schriftelijke of mondelinge opzegging aan het bestuur der vereniging, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Stemrecht:

Artikel 11
a) De leden hebben stemrecht, ieder lid heeft recht op 1 stem.
b) Jeugdleden, ereleden en begunstigers hebben geen stemrecht.

Geldmiddelen:

Artikel 12
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributies, entreegelden, schenkingen en toevallige baten.

Het bestuur:

Artikel 13
Het bestuur bestaat uit minstens 3 leden, zij worden gekozen uit en door de leden. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. In december wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden, waar o.a. door het bestuur verslag wordt uitgebracht over de toestand der vereniging in het afgelopen jaar, de jaarstukken over dat jaar worden behandeld, alsmede het voorstel der kascommissie tot goedkeuring daarvan. Een nieuwe kascommissie wordt benoemd en zonodig wordt voorzien in vacatures in het bestuur.

Artikel 15
Het verenigingsjaar loop van 1 september tot 31 augustus.

Artikel 16
Gelijktijdig met deze statuten wordt een huishoudelijk reglement vastgesteld, dat geen bepaling mag bevatten in strijd met deze statuten.

Artikel 17
Een besluit tot wijziging van deze statuten kan alleen worden genomen indien bij de oproeping voor de algemene ledenvergadering, waar het voorstel wordt behandeld, dit voorstel volledig wordt medegedeeld en het desbetreffende besluit met een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen bij een quorum van 2/3 wordt genomen. Zij treden in werking nadat Koninklijke goedkeuring daarop verkregen is.

Artikel 18
In alle gevallen waarin de statuten of huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Goedgekeurd bij koninklijk besluit d.d. 7 september 1973 nr. 63

Mij bekent.
De staatsecretaris van Justitie.
Namens de staatsecretaris:
Het hoofd van de hoofdafdeling privaatrecht,
J. van Rijn v. Alkemade.

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van 14 november 1973, nr. 221 EV 2623

Noot

Per 7 september 2001, liep de geldigheid van de statuten zoals in Artikel 2 van de statuten der vereniging, omschreven af. E.e. a, heeft geresulteerd in een correspondentie met de afdeling privaatrecht voor verenigingen. Er werd ons medegedeeld dat tot de tijd dat er door de vereniging statuutwijzigingen worden doorgegeven, de bovenstaande statuten hun geldigheid behouden. Het koninklijk besluit, toegekend aan de sportvereniging Hagendoorn Rotterdam-Zuid, zal tot deze wijziging(en), onverlet van kracht blijven.

Het bestuur der SV Hagendoorn R-Z

 

Huishoudelijk reglement

Artikel 1
Zij die als lid zijn inschreven der sportvereniging Hagendoorn Rotterdam zuid, onderschrijven hiermede de statuten en het huishoudelijk reglement van deze vereniging.

Artikel 2
De jaarlijkse ledenvergadering zal in november of december worden gehouden. Dan worden door de leden de bestuursleden in functie gekozen. In de even jaren de voorzitter en penningmeester. In de oneven jaren de secretaris.

Artikel 3
Een kascommissie zal 1 maal per jaar een controle op de financiën en administratie houden. Deze door de leden gekozen commissie zal regelmatig op de ledenvergadering gewijzigd worden.

Artikel 4
Voor stemrecht en stemming geldt het artikel 11 van de statuten. De ledenvergadering worden door het bestuur vastgesteld of wanneer 30 leden of meer schriftelijk een verzoek indienen.

Artikel 5
De contributie wordt in overleg met het bestuur vastgesteld. De contributie wordt bij vooruitbetaling gedaan. Steeds op de eerste oefenavond van de maand.

Artikel 6
De trainer(s) zal (zullen) het bestuur bijstaan met advies ter zake met betrekking tot het judo, fitness, aerobic en andere recreatieve bezigheden.

Artikel 7
Het hoofd judo zal in overleg met de diverse trainers bepalen in welke groep het judolid wordt geplaatst. De leiding m.b.t. het judo is gedelegeerd aan het hoofd judo.

Artikel 8
In de Dojo wordt judo beoefend op blote voeten. De nagels van tenen en handen zijn kort geknipt. Het judopak dient schoon en gewassen te zijn. De judokas zijn verplicht slippers te dragen als zij de dojo verlaten en zich in het pand begeven. De deelnemers aan de aerobiclessen dienen gepaste kleding te dragen en turnschoentjes of sokken te dragen wanneer zij de dojo betreden.

Artikel 9
In de fitnessruimte dient de sporter schoenen aan te hebben die buiten niet gedragen worden, hij/zij heeft een schone handdoek bij zich om deze op de apparaten te leggen tijdens het sporten, dit uit hygiënisch oogmerk. De sportkleding dient schoon en gewassen te zijn.

Artikel 10
Bij het betreden van het pand is het lid der vereniging verplicht om dit door invullen van de daartoe bestemde presentielijst kenbaar te maken.

Artikel 11
Het onnodig verstoren der lessen kan na 2 waarschuwingen tot uitzetting van de les leiden, bij meerdere malen bestaat de mogelijkheid tot royement. Bij verhindering der lessen dienen de leden dit telefonisch of per e-mail te melden.

Artikel 12
Ieder lid verplicht zich bij ondertekenen van het inschrijfformulier om binnen de muren van de S.V. Hagendoorn R-Z zich te gedragen zoals vermeld in artikel 14 van het huishoudelijk reglement. Bij overtreding van dit artikel behoud de leiding en trainers zich het recht voor om het betreffende lid aan te spreken. Bij recidieven heeft het bestuur de mogelijkheid om het betreffende lid te royeren.

Artikel 13
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Artikel 14
Ieder lid heeft de verplichting mede te werken om op de lesuren, de sfeer te kweken, zoals deze bij de beoefening van sport behoort te zijn. Hij/zij laat zich tijdens de beoefening leiden door de drie grondbeginselen: SportiviteitBeleefdheidZelfbeheersing.

 

Volg ons via Facebook

Volg ons via Twitter

Bekijk ons videokanaal op YouTube